Skip to content
Menu
close-icon-lq

Kuinka johdan motivaatiota? Voiko sitä johtaa?

johda-motivaatio

Meistä moni johtaja tai esihenkilö miettii ja jopa tuskastuu pohtiessaan oman yksikkönsä tai tiiminsä jäsenten työn tekemisen motivaatiotekijöitä. Pitäisi kyetä koskettamaan ihmisten motivaatiotekijöitä. 

Mikä on ihmisen sisäinen motivaatio?  
Minkälaisia motivaatiotekijöitä meillä ihmisillä on? 

Yleisesti tunnistetaan yhdeksän erilaista motivaatiotekijää, jotka ovat vuorovaikutus, turvallisuus, seikkailu, valta, ilmaisu, yleisimmät ovat turvallisuus, vuorovaikutus ja vapaus. Harvinaisia ovat laajeneminen ja valta. 

Motivaatio on voima 

Tarkemmin ilmaistuna motivaatio on voima tai voima, joka ohjaa ja ylläpitää ihmisen käyttäytymistä, pyrkimyksiä ja päämääriä. Se on se tekijä, joka saa meidät liikkeelle, tekemään töitä kohti tavoitteitamme ja ylittämään esteitä. Se myös tila, millä vireydellä, aktiivisuudella ja ahkeruudella ihminen toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Motivaatio voi olla sekä sisäistä että ulkoista. 

Sisäinen motivaatio tulee ihmisen omista arvoista, intohimoista ja henkilökohtaisista tavoitteista. Sisäinen motivaatio tarkoittaa, että muutos tapahtuu sisäisen halun voimasta: haluamme tehdä asioita sen takia, että ne ovat meistä kiinnostavia tai tuottavat mielihyvää. Jotta muutoksesta tulee pysyvä, tarvitaan juuri sisäistä motivaatiota, joka antaa sitkeyttä, peräänantamattomuutta ja ymmärrystä käsitellä vastoinkäymisiä sekä toteuttaa annetut tai itselleen asettamat tavoitteet. 

Ulkoiset motivaatiotekijät ovat tekijöitä, jotka liittyvät yksilön ympäristöön, ulkoisiin palkkioihin tai muihin ulkopuolisiin vaikutteisiin, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti ihmisen motivaatioon. Näitä tekijöitä voidaan käyttää lisäämään halua ja innostusta tietyissä toiminnoissa tai tavoitteissa. 

Motivaatiotekijöistä sisäinen motivaatio on vahvempi ja tuottaa paremmat tulokset. 

Miten ihmiset motivoituvat? 

Motivaatiotekijöitä on tietenkin paljon tutkittu ja tutkimusten tulokset pyrkivät selittämään, miten ihmiset motivoituvat ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä. Tässä esitän muutamia tunnettuja motivaatioteorioita. 

 • Abraham Maslow’n Hierarkkinen tarveperiaate, paremmin tunnettu Maslown tarvehierarkiana, joka jakaa ihmisen tarpeet viiteen tasoon, järjestyksessä fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, sosiaaliset tarpeet, arvostuksen tarpeet ja itseaktualisointi. Teorian mukaan alempien tason tarpeet täytyy täyttää ennen kuin ylempien tason tarpeet tulevat merkityksellisiksi. 
 • Douglas McGregorin X- ja Y-teoriat jakaa johtamisen kahteen tyyppiin, X ja Y. X-teorian mukaan ihmiset eivät pidä työstään, etsivät ohjausta ja välttävät vastuuta, kun taas Y-teorian mukaan ihmiset luonnostaan nauttivat työstään, ovat luovia ja haluavat ottaa vastuuta. 
   
 • Edward L. Deci ja Richard M. Ryan puolestaan on luonut Itseohjautuvuusteorian, jossa korostetaan autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen kytkennän merkitystä motivaatiossa. Ihmiset ovat enemmän motivoituneita, kun he kokevat olevansa itseohjautuvia, osaavia ja liitettyjä muihin. 
 •  
  Victor Vroomin Odotusteoria perustuu ajatukseen, että ihmiset valitsevat toimintansa odotusten perusteella. Jos he odottavat, että tietty toiminta johtaa haluttuun tulokseen ja että he pystyvät saavuttamaan sen, he ovat todennäköisemmin motivoituneita tekemään sen. 
   
 • Vielä on hyvä mainita Equity-teoria, jonka luojan John S. Adamsin mukaan ihmiset arvioivat oman panoksensa ja saamansa palkkion suhdetta suhteessa muihin. Jos he kokevat suhteen epäreiluksi, se voi vaikuttaa heidän motivaatioonsa. 
   
 • Nykyisin paljon puhuttu Mihaly Csikszentmihalyin teoria, Flow-teoria on tila, jossa henkilö uppoutuu täysin tekemäänsä toimintaan ja kokee suurta nautintoa. Tämä teoria korostaa haasteen ja taidon tasapainon merkitystä optimaalisen motivaation saavuttamiseksi. 

Nämä teoriat tarjoavat hyvinkin erilaisia näkökulmia siihen, miten ihmiset motivoituvat, On hyvä ymmärtää erilaisia teorioiden sisältöjä, jotta voisi toimia johtajana ihmisten motivaatioiden kosketuspinnassa. Tukea ja auttaa ihmisiä löytämään omat motivaatiotekijät työssään ja muissa elämäntilanteissa. 

Miten johdan motivaatiota?  

Motivaation johtaminen voi olla haasteellista, mutta on olemassa useita strategioita, joita voidaan käyttää organisaatioissa tai yksilötasolla. Tässä on muutamia tapoja, joilla motivaatiota voidaan johtaa: 

Tuota selkeät tavoitteet ja odotukset: 

 1. Aseta selkeät ja saavutettavissa sekä mitattavissa olevat tavoitteet, jotka liittyvät organisaation tai yksilön tehtäviin. Tavoitteiden tulisi olla motivoivia ja antaa merkitys työlle.
 2. Palkitse ja tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Palkitseminen voi olla taloudellista, mutta myös ei-materiaaliset palkinnot, kuten tunnustus ja kiitos, voivat olla voimakkaita motivaattoreita.
 3. Osallista päätöksentekoon. Antamalla ihmisille mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa työnsä kulkuun, voit lisätä heidän tunnettaan kontrollista ja sitoutumista.
 4. Tarjoa mahdollisuuksia koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Kun ihmiset kokevat, että he voivat kasvaa ja kehittyä työssään, se voi lisätä heidän motivaatiotaan.
 5. Kannusta luovuutta ja innovaatiota. Antamalla ihmisille mahdollisuuden ilmaista itseään ja tuoda esiin uusia ideoita, voit lisätä työtehon kiinnostavuutta ja haastavuutta.
 6. Varmista, että ihmiset kokevat olevansa oikeudenmukaisesti kohdeltuja. Oikeudenmukainen palkkaus, etenemismahdollisuudet ja työolosuhteet voivat vaikuttaa positiivisesti motivaatioon.
 7. Pidä avointa ja säännöllistä viestintää organisaatiossa. Ihmiset tarvitsevat selkeyttä tavoitteista, odotuksista ja muutoksista.
 8. Luo työympäristö, jossa ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja ja tuettuja. Positiivinen työyhteisö voi vaikuttaa merkittävästi motivaatioon.
 9. Pyri antamaan työntekijöille tehtäviä, jotka ovat heidän taitojensa ja kiinnostustensa mukaisia. Kun tehtävät koetaan mielenkiintoisiksi ja haastaviksi, se voi lisätä motivaatiota.
 10. Anna säännöllistä palautetta työsuorituksesta. Positiivinen palaute vahvistaa hyviä suorituksia, kun taas rakentava palaute voi auttaa parantamaan heikkouksia.

Tutustu, ymmärrä, jousta ja edistä 

Motivaation johtaminen vaatii jatkuvaa sitoutumista ja taitoa lukea yksilöiden tarpeita. Käytä aikaasi tutustumalla ihmisiin ja ymmärtämällä monimuotoisuutta ja erilaisuutta meissä ihmisissä. Käyttämällä ja yhdistämällä esimerkiksi näitä strategioita sinulla on mahdollisuus edistää motivaatiota ja sitoutumista organisaatiossa ja yksilötasolla sekä luoda innostava työilmapiiri, joka tukee organisaation tai yksilön kasvua ja menestystä. On myös tärkeää tiedostaa, että yksilöiden motivaatiotekijät voivat vaihdella, joten joustavuus ja yksilöllinen lähestymistapa voivat olla avainasemassa onnistuneessa motivaation johtamisessa. 

 

Osallistu Johda motivaatioita -webinaariin 6.3.2024

Näyttökuva 2024-2-15 kello 16.50.29

 

Tule kuulemaan lisää aiheesta “Johda motivaatiota” webinaariimme keskiviikkona 6.3.2024 klo 8.00 - 9.00 kuulemaan ja keskustelemaan näkökulmista ja työkaluista motivaation johtamiseen. 

Webinaari toteutuu Zoomissa ja on maksuton.

 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.  

 


Jos kaipaat aiheesta lisää tietoa ota meihin rohkeasti yhteyttä

 

Tilaa blogimme