Skip to content
PYYDÄ TARJOUS
Menu
close-icon-lq

Vahvista tiimisi suorituskykyä: psykologinen pääoma ja pystyvyys

huipputiimi

Tiimien tehokkuus on keskeinen tekijä organisaation menestyksen kannalta. Yksi lähestymistavoista tähän on panostaa psykologisen pääoman vahvistamiseen. Tässä blogissa tarkastelen psykologista pääomaa ja erityisesti sen keskeistä komponenttia nimeltä pystyvyys.  
 

Mitä on psykologinen pääoma? 

Psykologinen pääoma, tai PsyCap, on positiivinen psykologinen tila, joka rakentuu neljästä komponentista: toivosta, pystyvyydestä (uskosta omiin kykyihin), resilienssistä ja optimismista. Tämä käsite on saanut paljon huomiota johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen professori Fred Luthansin ja hänen kollegoidensa tutkimusten ansiosta. 

Tutkimuksissa on tunnistettu merkittävä yhteys psykologisen pääoman ja suorituskyvyn välillä. Psykologisen pääoman on havaittu myös mm. korreloivan positiivisesti työtyytyväisyyden kanssa, parantavan sitoutumista organisaatioon ja työhön sekä auttavan ylläpitämään hallinnan ja tarkoituksenmukaisuuden tunnetta tavoitteita kohti edettäessä. 

Pystyvyysusko buustaa suorituskykyä 

Psykologi Albert Bandura on määritellyt minäpystyvyyden uskomukseksi omasta kyvystä suunnitella ja toteuttaa sellaista toimintaa, jota vaaditaan tietyn saavutuksen tuottamiseksi. Banduran mukaan voimme pystyvyysuskon avulla parantaa suorituskykyämme jopa 28 %.  
 
Lisäksi pystyvyysusko mm. edistää terveyttä ja psykologisia voimavaroja sekä myötävaikuttaa tehokkaaseen toimintaan stressaavissa ja haastavissa tilanteissa. Pystyvyys on erityisen kiinnostavaa myös siksi, että se on psykologisen pääoman ominaisuuksista vahvimmin kehitettävissä. 

Uskoon omasta pystyvyydestä tietyllä alalla tai tietyssä tehtävässä vaikuttavat merkittävästi harjoittelu ja onnistumisen kokemukset. Pystyvyysuskon on tunnistettu myös olevan altista muiden vaikutukselle. 

Esihenkilönä voit vahvistaa tiimisi jäsenten pystyvyysuskoa esimerkiksi: 

  • kannustamalla ennakointiin ja suunnitteluun tavoitellun suoritustason perusteella
  • sparraamalla haastavien kokonaisuuksien pilkkomisessa pienemmiksi
  • tarjoamalla tilaisuuksia menestymiseen, kiinnittämällä huomiota onnistumisiin ja antamalla kannustavaa palautetta
  • ohjaamalla havainnoimaan ja oppimaan kokeneemmalta kollegalta
  • tukemalla reflektointia ja siten omista ajattelu- ja toimintamalleista oppimista.

Kohti kollektiivista pystyvyyttä 

Bandura on määritellyt kollektiivisen pystyvyyden ryhmän jaetuksi uskomukseksi sen yhteenliitetyistä kyvyistä järjestää ja toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeellisia tietyn saavutustason tuottamiseen. Kollektiivisen pystyvyyden kehittäminen kannattaa, koska se vaikuttaa tiimin suorituskykyyn, tehokkuuteen, motivaatioon, ongelmanratkaisukykyyn sekä jäsenten organisaatiositoutumiseen ja työtyytyväisyyteen. 

Kollektiivista pystyvyyttä vahvistavat mm. 

  • organisaation sellaiset rakenteet, roolit ja toimintamallit, jotka mahdollistavat ihmisten vahvuuksien ja osaamisen hyödyntämisen sekä osallistumisen päätöksentekoon.
  • johtamistapa, joka on valmentavaa, kannustavaa, visioivaa, positiivisesti haastavaa, osallistavaa jne.
Minäpystyvyys ja kollektiivinen pystyvyys kytkeytyvät yhteen  

Opettajiin liittyen on tutkittu, että minäpystyvyys on positiivisesti yhteydessä parempaan kollektiivisen pystyvyyden kokemukseen. Tutkimuksissa on havaittu myös, että rehtorin minäpystyvyys on yhteydessä opettajien kollektiiviseen pystyvyyteen ja että rehtorin antama tuki opettajille on yhteydessä positiivisesti kollektiiviseen pystyvyyteen sekä kouluilmapiiriin.  
 
Viittaukset koulumaailman alkuperäisiin tutkimuksiin löydät Mona Porrassalmen pro gradu -tutkielmasta ja Ida Aron opinnäytetutkielmasta. 
 
Johtajana sinun tehtäväsi on luoda ympäristö, jossa tiimisi jäsenet voivat kukoistaa ja kehittyä parhaimmilleen. Tämä vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja valmiutta mukautua muuttuviin tilanteisiin. Kun sinä olet valmis kehittymään ja tukemaan tiimiäsi, heidän pystyvyytensä ja siten myös koko tiimin suorituskyky paranee . 
 
Mistä sitten lähteä liikkeelle?  
 
Itse lähtisin tiimin pystyvyyden vahvistamisessa liikkeelle johtamisesta. Millaista tukea johtajana, esihenkilönä tai tiiminvetäjänä kaipaat kehittymiseesi, jotta johtaminen on valmentavaa, kannustavaa, osallistavaa jne. – eli tiimisi pystyvyysuskoa vahvistavaa? 

Tukea tarjoavat esimerkiksi johtamisvalmennukset tai coaching.  
Ollaan ilomielin yhteydessä! 

Tilaa blogimme