Skip to content
Menu
close-icon-lq

Onko sinulla johtamisfilosofiaa?

Novetoksen jo toista kertaa toteuttaman Uudistuva Johtaja –kartoituksen tavoitteena on saada ymmärrys mm. tämänhetkisistä johtamisen haasteista, johtamisen kehittämisen panostuskohteista sekä taidoista ja kyvyistä, joita johtajilta edellytetään tulevaisuudessa. Saatuja tietoja voimme hyödyntää organisaation tulevaisuuden kilpailukykyä tukevan johtamisen kehittämisessä. 

Tämä blogi keskittyy tuoreimman barometrin syvähaastatteluissa ja julkistustilaisuudessa keskustelua herättäneeseen teemaan: johtamiskulttuurin kehittäminen. Tilaisuuden vieraamme, Aalto-yliopiston Muotoilujohtamisen apulaisprofessori Taija Turunen ja start-up sarjayrittäjä, Prönö Enterprises Oy:n toimitusjohtaja Helene Auramo kertoivat myös kokemuksiaan ja ajatuksiaan aiheesta. 

Viime aikoina esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, millaista johtamisen pitäisi nykyään olla: kasvua ja kilpailukykyä tukevaa, minimalistista, inhimillistä vai valmentavaa. On myös epäilty, tarvitaanko johtamista ollenkaan, jos organisaatio on itseohjautuva ja siitä puuttuvat hierarkiat.  

Ei ihme, että moni johtajista kokee johtamisen haasteelliseksi - joskin nimenomaan palkitsevaksi ja haluamakseen ammatiksi. Kartoituksessamme jopa 68% vastaajista kertoi johtamiseen kohdistuvien odotusten kasvaneen viimeisen vuoden aikana. Tämä kehitys on jatkunut jo pandemiavuosista lähtien, jolloin havaittiin ihmisten pohtivan työelämän merkitystä sekä odotuksiaan työtä ja työnantajaansa kohtaan. Kartoituksemme mukaan eniten painetta kokivat jälleen esihenkilöt (76%), toimitusjohtajistakin puolet (50%) ja näiden väliin sijoittuivat johtoryhmään kuuluvat vastaajat (69%). Johtamiseen kohdistuvista kasvaneista odotuksista eniten esille nousivat: 

  • Yksilöiden huomioiminen: Johtajalta vaaditaan entistä parempaa yksilöiden huomiointia ja tarpeiden tunnistamista johtamistyössä.  
  • Suorituksen johtaminen: Kasvaneet odotukset suorituksen ja tuloksellisuuden johtamiseen edellyttävät selkeää suunnan näyttämistä, jämäkkyyttä ja motivointia.  
  • Tiedon jakaminen ja viestintä: Viestintään liittyvät odotukset ovat kasvaneet, samoin tiedolla johtamisen merkitys ja laatu.  

Miten meillä johdetaan? 

Osana Uudistuva johtaja –kartoitusta kysyimme miten vastaaja ja haastateltava kuvaisi omaa johtamisfilosofiaansa. Yhtä tärkeää kuin vastauksen sisältö – miten johdan, mikä on johtamisessani punainen lanka – on se, että sitä tietoisesti miettisi sekä pyrkisi sitä toteuttamaan ja kehittämään.  

Johtamisen periaatteiden miettiminen ja niihin sitoutuminen on ensimmäinen askel tietoiselle, tavoitteelliselle ja johdonmukaiselle toiminnalle johtamisen arjessa. Osa organisaatioista onkin määritellyt ja sanoittanut yhteiset johtamisen periaatteet, jotka usein linkittyvät tai perustuvat määriteltyihin arvoihin. Näiden periaatteiden tavoitteena on läpinäkyvästi kertoa, mitä henkilöstö voi johtajilta odottaa ja toisaalta miten ko. organisaatiossa halutaan ihmisiä johdettavan. Yhteiset periaatteet tukevat myös johtamisen tavoitteiden määrittelyä ja toteutumisen mittaamista, mikä puolestaan edesauttaa johtamisen laadun kehittymistä ja sen tasalaatuisuutta. 

Johtamisen filosofian kehittäminen ei kuitenkaan rajoitu vain organisaation määriteltyjen periaatteiden omaksumiseen.  Jokainen johtaja kantaa mukanaan oman ainutlaatuisen näkemyksensä ja kokemuksensa, jotka muovaavat hänen tapaansa johtaa. Siksi onkin tärkeää, että jokainen johtaja pysähtyy aika ajoin pohtimaan omaa johtamisfilosofiaansa. Johtaja tietää olevansa oikeassa paikassa, kun kokee omien ajatustensa olevan linjassa organisaation johtamisen periaatteiden ja arvojen kanssa. 

Kuten organisaation strategiankin toteuttamisessa, myös arvot ja johtamisen periaatteet voivat toteutua arjessa monella tavalla. Näin johtajakin voi itse valita miten hän haluaa rakentaa ja tukea organisaationsa kulttuuria ja ihmisten motivaatiota. Toisaalta yhteiset periaatteet voivat tarjota myös oivalluksia oman johtajuuden kehittämiselle. 

Nykyään sallitaan ja jopa toivotaan jokaisen olevan työssäkin oma itsensä. Vuorovaikutustilanteet ja tuloksellinen yhteistyö edellyttävät kuitenkin ihmisten erilaisuuden ymmärrystä sekä usein oman käyttäytymisen tilanteeseen mukauttamista. Tässäkin johtamisen periaatteet tukevat toimintaa. 

Organisaatiokulttuurin luomisessa ja kehittämisessä ylin johto ja esihenkilöt toimivat esimerkkeinä koko henkilöstölle – tiedostavat he sitä tai eivät. Johtajan käyttäytyminen on malli muille, siksi johtajan pitää toimia etujoukoissa.  

Tilaa blogimme