Skip to content
Menu
close-icon-lq

Miten mahdollistaa flow-kokemuksia työelämässä?

Multitaskaamiselle eli usean asian tekemistä saman aikaisesti ja keskittymisen hajottamiselle vastakohtana on flow-kokemus.

Psykologi Mihály Csikszentmihalyi (1992) on määritellyt flow-kokemuksen seuraavasti:

Äärimmäinen osallistuminen kokemukselliseen “tässä ja nyt” tapahtuvaan toimintaan, joka voi olla joko fyysistä tai henkistä. Kehittyminen on kohdistunut täysin käsillä olevaan tehtävään ja henkilö toimii suurimmalla mahdollisella kapasiteetillaan”

Miten flow-kokemukseen pääsee?

Flow-kokemukseen pääseminen ei niinkään riipu siitä, mitä teemme vaan enemmän siitä miten teemme. Tutkimusten mukaan ihminen tunnistaa helposti flow-tilaan pääsemisen musiikin kuuntelun, liikuntasuorituksen tai esim. videopelien pelaamisen aikana. Tutkimukset osoittavat ehkä vähän yllättäenkin, että flow:n kokeminen on edellä kuvattuja esimerkkejä tavanomaisempaa työkontekstissa.

Flow-kokemus on tunnetila, jossa ihminen uppoaa täysin tekemäänsä tehtävään tai asiaan, menettäen ajantajun ja unohtaen oman itsensä. Tilaan pääseminen vaatii selkeän käsityksen siitä mitä tavoitellaan. Flow-kokemus kuvaa myös suorituksesta saatava välitön palaute. Esim. jousiampuja tietää jännettä kiristäessään miten nuolen lento onnistuu tai tärkeää esitystä kokoava työntekijä tuntee kehossaan miten saa asiansa juuri oikein kiteytettyä.

Flown kokemiseen tarvitaan tekemisen syvää osaamista eli ammattitaitoa, joka mahdollistaa sen, että toiminta koetaan olevan omassa kontrollissa. Toinen yhteys osaamisen ja flown välillä on se, että tehtävän haasteellisuuden ja osaamisen tulee olla yhteensopivia. Liian haastavat tehtävät suhteessa osaamiseen johtavat äärimmillään loppuun palamiseen, kun taas liian helpot tehtävät suhteessa osaamiseen johtavat tylsistymiseen.

Flow-kokemuksella on selkeitä kilpailuetuja liiketoiminnalle

Työntekijät, jotka kokevat flowta ovat tuottavampia ja tuloksellisempia. Tutkimusten mukaan flow mahdollistaa optimaalisen oppimistilan, jossa oppimisnopeus voi jopa puolittua normaalitilaan verrattuna. Samalla ihmiset ovat luovempia kuin normaalitilassa. Kun työelämä on suuressa murroksessa ja yritykset kamppailevat työntekijöiden sitouttamisen kanssa, flown kokeminen tarjoaa onnellisuutta, onnistumisen kokemuksia ja lisää sisäistä työmotivaatiota ja sitoutumista.

Flown kokeminen on erittäin yksilöllistä, eikä sitä voi ulkopuolinen pakottaa tapahtumaan. Kuitenkin johtajuudessa voidaan ottaa huomioon tiettyjä seikkoja, jotka mahdollistavat työntekijöiden flow-kokemuksen. Organisaation tasolla yrityksen operatiivinen toiminta ja toimintaympäristö voidaan rakentaa siten, että työntekijöille varataan keskeytyksettömiä hetkiä. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita sähköpostikulttuuri: Millainen vastausaika on hyväksyttävä tai odotettava? Ovatko sähköposti-ilmoitukset päällä koko ajan vai tarkistammeko sähköpostit muutaman kerran päivässä?

Selkeiden tavoitteiden ja palautteen merkitys

Toinen organisaatiotason pohdinnan paikka on kyky asettaa riittävän selkeitä ja ymmärrettäviä tavoitteita, seurata niitä ja luoda kulttuuri, jossa välitön palaute on tärkeää. Koska oppiminen liittyy niin vahvasti flow-kokemukseen ja nykypäivän kilpailuetuun, organisaation kannattaa toteuttaa tietoista oppimisen johtamista.

Kun tarkastelemme esihenkilön roolia yksilötasolla ja sitä, miten hän voi omalla toiminnallaan edistää flow-kokemusta, korostuvat kaksi keskeistä teemaa: työntekijöiden tunteminen (myös työroolin ulkopuolella) ja heidän osaamisensa näkyväksi tekeminen. Kun esihenkilö tunnistaa työntekijän motivaatiotekijät, hän pystyy mahdollistamaan osaamisen kehittymisen.Lisäksi avoin ja säännöllinen vuorovaikutus edistää työntekijän sitoutumista työhön ja organisaatioon sekä varmistaa, että esihenkilö pysyy ajan tasalla työntekijän kokemuksesta, työn haastavuudesta ja suorituskyvystä.

 

Blogin kirjoittaja Hanna Kölhin missiona on auttaa yrityksiä, tiimejä ja yksilöitä luomaan onnellista ja voimaannuttavaa työelämää, joka mahdollista jokaisen kukoistuksen. Hannalla on vahva HR-tausta ja intohimona ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen.
 

Kuva: Unsplash / Annie Spratt

 

Tilaa blogimme