Skip to content
PYYDÄ TARJOUS
Menu
close-icon-lq

Miksi diversiteettiin kannattaa panostaa?

diversiteetti

Diversiteetti tarkoittaa moninaisuutta eli erilaisuuksien huomioimista ja arvostamista työelämässä. Diversiteetti voi tarkoittaa esimerkiksi eri ikäisiä, eri sukupuolia, eri etnisiä taustoja, erilaisia kulttuureja, erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä.  

Diversiteetti auttaa osaajapulaan 

Monella alalla Suomessa, esimerkiksi terveys-, palvelu- ja teknologia-alalla, on haasteita löytää osaajia. Tämä ilmiö tulee tulevaisuudessa kiihtymään suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Työmarkkinoilla on jo nyt kohtaanto-ongelmia, missä yritysten tarpeet ja työnhakijoiden osaamiset eivät kohtaa. Diversiteettiä lisäämällä yritys voi laajentaa omaa hakijakuntaansa ja siten varmistaa oman kilpailukykynsä säilymisen.

Rekrytointi on yksi tärkeimmistä monimuotoisuutta lisäävistä prosesseista. Rekrytoinnissa syntyy kuitenkin helposti ns. kognitiivisia vinoumia eli saatamme huomaamattamme suosia itsemme kanssa samankaltaisia hakijoita. Tämän vuoksi on tarpeellista kiinnittää systemaattisesti huomioita diversiteettiin rekrytointitilanteissa ja kouluttaa rekrytoiviä esihenkilöitä monimuotoisuuden hyödyistä. On havaittu, että jo yhden vähemmistöryhmän lisääminen johtoon mahdollistaa myös muiden vähemmistöryhmien kasvamisen organisaation muilla tasoilla ja näin diversiteetti alkaa ruokkia itse itseään.
 

Yksilöllinen johtaminen 

Diversiteetti on oppimisprosessi niin henkilöstölle kuin yrityksen johdolle. Monimuotoinen yrityskulttuuri vaatii tahtotilaa, jossa siihen sitoutuu niin johto kuin esihenkilötkin. Diversiteetin johtaminen vaatii yksilöllistä johtamista, jossa eri henkilöt tarvitsevat erilaista johtamisotetta. Esimerkiksi eri ikäiset ihmiset voivat odottaa johtamiselta erilaisia asioita. Monien nuorten odotuksissa korostuu valmentava ja coachaava johtamisote sekä jatkuvan positiivisen palautteen anto. Nuoret myös odottavat omalta kehittymiseltä ja uralla etenemiseltä paljon.

Eri kulttuuritaustoista olevilla voi taas olla erilaisia odotuksia siihen, minkä verran esihenkilöt antavat selkeitä ohjeita ja opastusta tai autonomiaa. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde esihenkilön ja tiimiläisen välillä onkin edellytys, jotta yksilölliset tarpeet voivat tullut kuulluksi ja huomioiduksi.
 

Diversiteetistä liiketoimintaetua 

Tutkimukset osoittavat, että kun diversiteetin kanssa onnistutaan, tuottavat monimuotoiset tiimit homogeenisia tiimejä parempia tuloksia niin taloudellisesti kuin asiakastyytyväisyyden osalta. Diversiteetin on havaittu lisäävän myös organisaation innovaatiokykyä. Kun organisaation toimintaa ovat kehittämässä ihmiset erilaisilla taustoilla ja osaamisilla, saadaan monipuolisempia näkemyksiä ja ongelmanratkaisu tehostuu.  

Diversiteetin johtaminen on pitkäjänteistä työtä 

Diversiteetti on tärkeä asia suomalaisessa työelämässä, mutta myös diversiteettiin liittyvät haasteet ovat edelleen merkittäviä. Diversiteetin edistäminen organisaatiossa vaatii pitkäjänteistä ja tietoista työtä. Monilla organisaatioilla diversiteetin edistäminen on jo osa strategiaa. Jos tunnistat, että omassa organisaatiossasi diversiteetin edistämisessä ollaan vielä alkumetreillä, niin hyvä ensimmäinen askel on määritellä, mikä merkitys diversiteetillä omalle organisaatiolle on ja mitä diversiteetin suhteen tavoitellaan.   

Onnistuneen diversiteetin johtamisen mukanaan tuomia hyötyjä ovat

  1. Laajempi rekrytointipooli
  2. Positiivinen maine ja työnantajakuva
  3. Parempi kilpailukyky
  4. Kasvanut innovatiivisuus 

 

Blogin kirjoittaja Outi Tenhola toimii Novetoksen toimitusjohtajana ja johtamisen ja esihenkilötyön kehittäjänä. Outi uskoo jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä arvojen mukaisen toiminnan voimaan. 

 

Kuva: Unsplash / Alexander Grey 

Tilaa blogimme