Skip to content
Menu
close-icon-lq

Fasilitointi - voimakas johtamisen väline

Fasilitoinnilla on useita merkittäviä hyötyjä organisaatioille erilaisissa konteksteissa, kuten palavereissa, työpajoissa, strategisessa suunnittelussa, ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa.

Kuvitellaan tilanne: yrityksen johto on koolla strategiapalaverissa. Tavoitteena on määritellä uusi kasvustrategia, joka ottaa huomioon sekä nykyiset että tulevat markkinaolosuhteet. 

Keskustelussa nousee esiin paljon erilaisia näkemyksiä siitä, millainen suunta yrityksen tulisi ottaa. Johtoryhmän jäsenet edustavat eri osastoja ja jokaisella on vankka perustelu oman visionsa puolesta. Juuri tällaisissa tilanteissa fasilitointi voi olla korvaamaton työkalu, joka ohjaa ryhmän kohti yhteistä päämäärää.

Fasilitointi on prosessi, joka auttaa ryhmiä saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti ja osallistavasti. Se auttaa avaamaan uusia näkökulmia ja haastamaan vallitsevia ajattelumalleja, mikä voi johtaa innovatiivisempiin ja kattavampiin ratkaisuihin. Fasilitoinnissa pyritään luomaan turvallinen ympäristö, jossa jokainen ryhmän jäsen voi tuoda esiin omat näkemyksensä ja ajatuksensa. Fasilitointi auttaa varmistamaan, että kaikki äänet kuullaan ja huomioidaan päätöksenteossa.

Fasilitoinnissa tärkeässä roolissa on fasilitaattori, joka toimii neutraalina osapuolena ja auttaa tiimiä yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. Fasilitaattori ei osallistu sisällöllisesti päätöksentekoon tai ongelmanratkaisuun, vaan hän ohjaa ja helpottaa ryhmän toimintaa, vuorovaikutusta ja ajattelua.

Fasilitoinnin voima ei rajoitu ainoastaan ideoiden ja strategioiden kehittämiseen. Se toimii myös päätöksenteossa. Kun tiimi joutuu valitsemaan eri vaihtoehtojen välillä, fasilitoija voi auttaa selkeyttämään ajatuksia ja tuomaan esiin eri vaihtoehtojen plussia ja miinuksia. Tämä auttaa tiimiä tekemään perusteltuja päätöksiä ilman turhaa ristiriitaa.


Fasilitoinnin hyötyjä organisaatiolle

Fasilitoinnilla on useita merkittäviä hyötyjä organisaatioille erilaisissa konteksteissa, kuten palavereissa, työpajoissa, strategisessa suunnittelussa, ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa. Alla keskeisiä hyötyjä, joita fasilitointi voi tuoda.


 1. Avoin vuorovaikutus: Fasilitointi edistää avointa ja rakentavaa keskustelua, vähentää esteitä ja rohkaisee aktiiviseen osallistumiseen.
 2. Osallistaminen & sitoutuminen: Fasilitointi varmistaa, että jokainen tulee kuulluksi ja voi tuoda esiin oman näkemyksensä. Näin ryhmän jäsenten sitoutuminen päätöksiin paranee.
 3. Monipuoliset näkökulmat: Fasilitaattori auttaa ryhmää tarkastelemaan ongelmia eri näkökulmista, syventämään ymmärrystä ja tunnistamaan ratkaisuja.
 4. Tehokkuus: Fasilitointi tekee kokouksista ja työpajoista tehokkaampia, kun keskitytään tavoitteen kannalta olennaisiin asioihin.
 5. Luova ajattelu: Fasilitaattori edistää innovatiivista ongelmanratkaisua käyttäen apuna erilaisia luovan ajattelun tekniikoita.
 6. Paremmat päätökset: Fasilitointi mahdollistaa eri näkemysten huomioimisen ja syvällisen keskustelun, joka johtaa parempaan päätöksen tekoon.
 7. Ryhmädynamiikan parantaminen: Fasilitaattori auttaa ymmärtämään ryhmän jäsenten vahvuuksia ja rooleja, jolloin yhteistyö paranee.
 8. Konfliktinhallinta: Fasilitointi tarjoaa rakenteen konfliktien ratkaisemiseksi ja yhteisymmärryksen löytämiseksi.
 9. Selkeät tulokset: Fasilitaattori tiivistää keskustelun ja päätökset selkeiksi tuloksiksi, jonka avulla vältetään epäselvät tilanteet.

Johda fasilitoiden

Fasilitoinnilla on tärkeä rooli johtamisessa. Johtajat voivat hyödyntää fasilitointia päätöksenteossa, konfliktien ratkaisussa, strategisen suunnittelussa ja tiimin motivoinnissa. Fasilitointi auttaa johtajia luomaan osallistavan ilmapiirin, joka edistää avointa keskustelua ja yhteistyötä kaikilla organisaation tasoilla. Tiimipalavereissa olisi hyvä hyödyntää fasilitointia sen sijaan, että ohjataan ryhmän jäsenet vapaaseen keskusteluun, joka ei usein tuota haluttua lopputulosta tai edes päätöstä.

Fasilitoinnin rooli organisaatioissa kasvaa jatkuvasti. Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan entistä enemmän tehokasta yhteistyötä, luovaa ongelmanratkaisua ja osallistavaa johtajuutta. Fasilitointi tarjoaa kehyksen, jonka avulla voidaan saavuttaa nämä tavoitteet ja tuottaa pitkäkestoisia tuloksia. Erilaisilla fasilitointimenetelmillä voi nostaa yhteistyön uudelle tasolle. Ammattimaisen fasilitoinnin avulla tiimit pystyvät saavuttamaan entistä parempia tuloksia, voittamaan haasteet ja toimimaan saumattomasti yhteistyössä.

Fasilitointi ei ole kuitenkaan vain työkalu, vaan myös filosofia, joka kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, osallistavaan päätöksentekoon ja yhteiseen menestykseen. Se avaa tien kohti tehokkaampaa ryhmätyötä, innovatiivisempaa päätöksentekoa ja sujuvampaa toimintaa.

Vinkkejä fasilitoinnin aloittamiseen

Fasilitointi on työkalu, joka parantaa toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Näin pääset alkuun:

 • Astu fasilitoinnin maailmaan avoimin mielin, ole valmis oppimaan uutta ja soveltamaan uusia ajattelu- ja vuorovaikutustapoja.
 • Perehdy fasilitoinnin perusteisiin ja kokeile niitä omassa toiminnassasi. Opiskelu antaa vankemman pohjan tehokkaalle fasilitoinnille.
 • Määrittele selkeät tavoitteet ja ohjaa toimintaa kohti haluttuja tuloksia.
 • Harjoittele fasilitointia pienissä ryhmissä, jotta voit kehittää taitojasi ja saada arvokasta kokemusta erilaisista tilanteista.
 • Kannusta osallistavaan johtamiseen, joka luo motivoivan työilmapiirin ja kuuntelee tiimin jäsenten näkemyksiä ja ideoita.
 • Hyödynnä fasilitointia tehokkaampien kokousten ja työpajojen järjestämisessä. Keskity olennaiseen ja varmista, että kaikki osallistuvat.
 • Opettele konfliktinhallintaa ja käytä fasilitointia ratkaisujen löytämiseen erimielisyyksiin.
 • Pysy oppimisen polulla osallistumalla koulutuksiin ja seuraamalla alan kehitystä.
 • Arvioi fasilitoinnin vaikutuksia ja kehitä osaamistasi parempien tulosten saavuttamiseksi.

Fasilitoinnilla on useita merkittäviä hyötyjä organisaatioille erilaisissa konteksteissa, kuten palavereissa, työpajoissa, strategisessa suunnittelussa, ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa.


Kirjoitus on julkaistu aiemmin Helsingin Ekonomit -lehdessä Vastuullinen johtajuus -artikkelisarjassa.

 

Blogin kirjoittaja Anne Roine on kerryttänyt monipuolista työkokemusta johto-, esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä yksityisellä sekä julkisella sektorilla. Työtehtävissään hän on vastannut organisaatioiden ja esihenkilötyön kehittämisestä, kyvykkyyksien parantamisesta, tuloksellisuuden edistämisestä sekä yhteistyökumppanuuksien rakentamisesta. 

Tilaa blogimme