Skip to content
Menu
close-icon-lq

Tyypit & tyylit - erilaiset profiilityökalut esittelyssä

Erilaiset profiilityökalut ovat nousseet suosioon viime vuosina, ja niitä käytetään yhä enemmän eri organisaatioissa ja tiimeissä ympäri maailmaa. Tässä blogissa esittelemme kolme erilaista profiilityökalua (Extended DISC, Workplace Big Five ja enneagrammi) ja miten niitä voidaan hyödyntää työyhteisössä.  

Extended DISC

Extended DISC® teoria kuvaa henkilön luontaista tapaa reagoida ja käyttäytyä erilaisissa tilanteissa. Henkilöanalyysi on apuväline, joka antaa ihmiselle paremman mahdollisuuden ymmärtää omaa ja muiden ihmisten käyttäytymistä sekä sopeuttaa omaa käyttäytymistään tilanteen edellyttämään suuntaan. Ymmärryksen myötä voi välttää turhia ihmisten välisissä kommunikointitilanteissa syntyviä ongelmia sekä ohjata omaa elämäänsä suuntaan, jossa parhaiten onnistuu ja viihtyy. 

Teoria ei luokittele ihmisiä hyviin eikä huonoihin. Se ei myöskään pyri rajoittamaan ihmisen mahdollisuuksia suuntautua esimerkiksi erilaisiin työympäristöihin. Työkalu perustuu siihen ajatukseen, että ihmiset ovat erilaisia ja tarvitsevat erilaista johtamista ja viestintää. Extended DISC auttaa organisaatioita ja tiimejä löytämään yksilöiden vahvuudet ja kehityskohteet, jotta työskentely olisi tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. 

Extended DISC mittaa neljää pääpiirrettä, jotka määrittävät ihmisen käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa: hallitseva, vaikuttava, vakaa ja analyyttinen. Nämä piirteet määrittävät ihmisen käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi stressaavissa tai haastavissa tilanteissa. 

 Extended DISC:n avulla voidaan luoda henkilöstön kehityssuunnitelmia, suunnitella tiimien yhteistyötä sekä ymmärtää paremmin, miten eri persoonallisuustyypit suhtautuvat muutoksiin. Työkalun avulla voidaan havainnollistaa mm. miten erilaiset ihmiset luontaisesti kommunikoivat ja minkälaiset asiat lisäävät ja heikentävät heidän motivaatiotaan. 

Workplace Big Five 

Workplace Big Five on profiilityökalu, joka tunnetaan myös nimellä viiden suuren piirteen malli. Malli auttaa organisaatioita ja tiimejä ymmärtämään, miten eri piirteet vaikuttavat työntekijän käyttäytymiseen työpaikalla.   

WorkPlace Big Five Profile™ perustuu laajasti tutkittuun persoonallisuuden Big Five -malliin, joka jakaa persoonallisuuden viiteen pääpiirteeseen: 

 • Reagointiherkkyys: Tämä piirre kuvaa henkilön herkkyyttä stressille, ahdistukselle ja negatiivisille tunteille.  
 • Ekstroversio: Tämä piirre kuvaa henkilön avoimuutta, sosiaalisuutta, johtajuutta ja luottamusta muihin. 
 • Uutuushakuisuus: Tämä piirre kuvaa henkilön mieltymystä ideointiin, moniulotteisuuteen ja muutokseen. 
 • Mukautuvuus: Tämä piirre kuvaa henkilön myötätuntoisuutta, sopeutuvuutta konflikteissa, vaatimattomuutta ja varautuneisuutta.
 • Päämääräkeskeisyys: Tämä piirre kuvaa henkilön järjestelmällisyyttä, tarkkuutta, kunnianhimoa ja vastuullisuutta.


Workplace Big Five -työkalua voidaan hyödyntää monella eri tavalla työyhteisössä. Jos työntekijän persoonallisuuspiirteet ovat tiedossa, on mahdollista auttaa henkilöä optimoimaan suoritustaan ja jaksamistaan. Työkalu auttaa esihenkilöitä ymmärtämään paremmin työntekijöiden tarpeita ja motivointia. Lisäksi työkalu voi auttaa parantamaan tiimien dynamiikkaa ja tuloksellisuutta, kun työntekijät ymmärtävät paremmin toistensa persoonallisuutta ja vahvuuksia. Rekrytoinnissa työkalu voi auttaa arvioimaan hakijan soveltuvuutta työyhteisöön.
 

Enneagrammi

Kolmas persoonallisuustyökalu, jonka esittelemme tässä blogissa, on enneagrammi. Työkalu kuvaa yhdeksän erilaista persoonallisuustyyppiä, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Enneagrammi auttaa ymmärtämään paremmin omaa käyttäytymistä ja reaktioita erilaisissa tilanteissa. Enneagrammin avulla voidaan kehittää mm. omaa johtamistyyliä ja oppia kommunikoimaan paremmin muiden ihmisten kanssa. 

Enneagrammi jakaa persoonallisuustyypit yhdeksään motiiviin, joita voidaan kuvata mm. seuraavilla tavoilla:  

 • 1-tyylin edustaja on vaativa ja haluaa tehdä asiat aina täydellisesti. He ovat usein järjestelmällisiä ja huolehtivat yksityiskohdista. 
 • 2-tyylin edustaja on avulias ja huolehtii usein muiden tarpeista enemmän kuin omistaan. He ovat ystävällisiä ja empaattisia. 
 • 3-tyylin edustaja on kilpailuhenkinen ja haluaa menestyä kaikessa mitä tekevät. He ovat usein itsevarmoja ja energisiä. 
 • 4-tyylin edustaja on herkkä ja tunteellinen. He ovat usein luovia ja etsivät merkitystä elämälleen. 
 • 5-tyylin edustaja on analyyttinen ja älykäs. He ovat usein erittäin tiedonhaluisia ja työskentelevät mielellään yksin. 
 • 6-tyylin edustaja on uskollinen ja luotettava. He ovat usein varovaisia ja haluavat varmistaa, että kaikki on turvallista.
 • 7-tyylin edustaja on energinen ja elämänmyönteinen. He etsivät jatkuvasti uusia kokemuksia ja ovat usein spontaaneja. 
 • 8-tyylin edustaja on vahva ja dominoiva. He ovat usein määrätietoisia ja haluavat saavuttaa tavoitteensa. 
 • 9-tyylin edustaja on sovitteleva ja rauhaa rakastava. He pyrkivät välttämään konflikteja ja löytämään yhteisymmärryksen kaikkien kanssa.

Profiilityökalujen käyttämisen hyödyt ja riskit  

Vaikka profiilityökalut ovat hyödyllisiä työkaluja työyhteisöissä, niiden käytössä voi olla myös riskejä. On tärkeää, että henkilöstö ymmärtää, että nämä työkalut ovat vain yksi tapa ymmärtää persoonallisuutta, eikä niitä pidä käyttää ainoana tapana arvioida ihmisiä. Lisäksi, jos työkaluja käytetään väärin, ne voivat aiheuttaa epätasapainoa työyhteisössä. On tärkeää käyttää näitä työkaluja ammattimaisesti ja ottaa huomioon, että jokainen ihminen on yksilöllinen eikä yksikään profiilityökalu pysty täysin määrittelemään ihmisen käyttäytymistä. Jokainen on lisäksi aina vastuussa omasta käyttäytymisestään. 

On tärkeää muistaa, että profiilien tekeminen tulisi olla vapaaehtoista ja niiden käyttöön pitäisi saada suostumus kaikilta osapuolilta. Organisaation tulee myös huolehtia siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus saada asianmukaista koulutusta ja tukea, jotta työkalujen käyttö on mahdollisimman tehokasta ja hyödyllistä kaikille. 

Ammattimaisesti käytettynä profiilityökalut auttavat organisaatioita ja tiimejä kehittämään omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan, jotta yhteistyö olisi tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. Näin ollen, profiilityökalut voivat olla tärkeä osa organisaation menestystä ja henkilöstön hyvinvointia. 

Jos haluat lisää tietoa, täytä tietosi lomakkeelle tai ole suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme!

 

Tilaa blogimme