Valmentava johtaminen

Valmentavalla johtamisella tarkoitetaan tapaa johtaa ja ohjata tiimiä tai yksilöitä siten, että he kykenevät kehittämään omia taitojaan ja löytämään ratkaisuja ongelmiin. Valmentava johtaja auttaa muita saavuttamaan tavoitteitaan tarjoamalla tukea ja neuvoja, mutta antamalla tiimilleen myös vapauden tehdä päätöksiä ja oppia virheistään. Valmentava johtaminen pyrkii lisäämään sekä henkilöstön hyvinvointia että organisaation tuloksellisuutta.

Valmentavan johtamisen hyötyjä:

 1. Lisää tiimiläisten itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihinsä.

 2. Auttaa työntekijöitä kehittymään ja kasvamaan henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.

 3. Lisää työyhteisön motivaatiota ja sitoutuneisuutta työhön.

 4. Parantaa tiimin ja yksilöiden suorituskykyä ja tuottavuutta.

 5. Edistää avointa ja rehellistä ilmapiiriä, mikä puolestaan lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

 

Valmentavalla johtajalla on useita ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä tehokkaan ja menestyksekkään johtajan tai esihenkilön. Valmentava johtaja luo luottamuksellisen ilmapiirin ja kuuntelee aktiivisesti työntekijöiden ajatuksia ja mielipiteitä ja osallistuu vuorovaikutukseen heidän kanssaan. Hän on empaattinen ja ottaa huomioon työntekijöidensä tunteet ja tarpeet ja pyrkii auttamaan heitä tavoitteiden saavuttamisessa. Valmentavan johtajan tavoitteena on antaa rakentavaa ja tukevaa palautetta säännöllisesti sekä oikeassa suhteessa tehtyyn työhön. Valmentavaan johtajuuteen kuuluu myös tahto etsiä uusia ja luovia ratkaisuja ongelmiin ja haasteisiin ja rohkaista työntekijöitä tekemään samoin.

Positiivisen haastamisen rooli valmentavassa johtamisessa

Positiivinen haastaminen on yksi tärkeimmistä valmentavan johtajuuden menetelmistä. Positiivisella haastamisella tarkoitetaan tapaa kannustaa ja rohkaista muita tekemään enemmän ja paremmin tarjoamalla heille haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä ja oppia uutta. Tällä tavoin valmentava johtaja auttaa muita saavuttamaan tavoitteitaan ja parantamaan suorituskykyään.

Positiivinen haastaminen eroaa perinteisestä haastamisesta siinä, että se tapahtuu rakentavassa ja turvallisessa ilmapiirissä, kun taas negatiivinen haastaminen voi olla loukkaavaa tai motivaatiota laskevaa. Positiivisella haastamisella pyritään luomaan positiivinen kierre, jossa onnistumiset ja saavutukset lisäävät motivaatiota ja itseluottamusta. Tämä puolestaan edistää työntekijöiden menestymistä ja kehittymistä.

Lisäksi positiivisen haastamisen tavoitteena on luoda avoin ja rehellinen ilmapiiri, jossa työntekijät voivat ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään turvallisesti. Tämä lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja edistää tiimityön tehokkuutta. On tärkeää, että valmentava johtaja luo psykologista turvallisuutta tarjoamalla tukea ja neuvoja. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijät voivat ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään turvallisesti ilman pelkoa syrjinnästä tai epäonnistumisen pelosta. Jos työntekijät tuntevat olonsa psykologisesti turvallisiksi, he saattavat olla motivoituneempia ja sitoutuneempia työhönsä ja olla valmiimpia ottamaan riskejä ja kehittymään.

Tilaa uutiskirje!

Miten valmentava johtaja voi motivoida ja osallistaa?

Työntekijöiden motivaatio on nykypäivän työelämässä tärkeää monestakin syystä. Motivaatio lisää suorituskykyä ja tuottavuutta. Kun työntekijät ovat motivoituneita, he tekevät työtään mielellään ja tehokkaasti. Samalla he ovat todennäköisemmin sitoutuneempia organisaatioon, mikä vähentää vaihtuvuutta. Hyvä motivaatio edistää innovaatioita ja uusien ideoiden syntymistä. Kun työntekijät ovat motivoituneita, he saattavat olla aktiivisempia ja luovempia ja tuoda esille uusia ideoita ja ratkaisuja. Siksi on tärkeää, että johtajat ja esimiehet panostavat työntekijöidensä motivaation ylläpitämiseen ja lisäämiseen.

Valmentava johtaja voi motivoida työntekijöitään esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Asettamalla selkeitä tavoitteita ja antamalla palautetta niiden saavuttamisesta.

 2. Tarjoamalla mahdollisuuksia kehittyä ja oppia uutta.

 3. Kannustamalla ja rohkaisemalla ponnisteluihin.

 4. Luomalla avointa ja rehellistä ilmapiiriä, jossa työntekijät voivat ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään turvallisesti.

 5. Arvostamalla ja tunnustamalla työntekijöiden panosta ja saavutuksia.

 6. Tarjoamalla kiitosta ja palautetta säännöllisesti ja oikeassa suhteessa tehtyyn työhön.

 7. Luomalla merkityksellisiä ja haastavia tehtäviä, jotka tarjoavat merkityksellisen tavan osallistua organisaation toimintaan.

 

Osallistamisella ja vastuun jakamisella on tärkeä rooli motivoinnissa ja sitouttamisessa. Kun työntekijät saavat osallistua päätöksentekoon ja jakaa vastuuta tehtävien suorittamisesta, he ovat usein myös motivoituneempia ja sitoutuneempia työhönsä. Tämä johtuu siitä, että he tuntevat olevansa tärkeä osa tiimiä ja että heillä on merkityksellinen rooli organisaation toiminnassa.

Osallistaminen ja vastuun jakaminen vahvistavat työntekijöiden itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin. Osallistamisella ja vastuun jakamisella voidaan luoda edellytykset työntekijöiden menestykselle ja kannustaa heitä tekemään parhaansa.

 

Oletko kiinnostunut kehittämään valmentavan johtamisen osaamistasi?

Tule mukaan avoimiin valmennuksiimme!